0
0

Reklamační řád

Reklamační řád

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
společnosti MADOIL s.r.o., IČO: 65276515, se sídlem Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 23498 (dále jen „prodávající“).

Čl. I.
 Základní ustanovení

 1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje některá práva a povinnosti a zejména postup smluvních stran při reklamaci zboží a uplatnění práv kupujícího z vadného plnění, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s koupí zboží na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu (dále jen „reklamace“).
 2. Práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci, která nejsou v tomto reklamačním řádu výslovně upravena, jsou obsažena v obchodních podmínkách prodávajícího, označených jako Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu olejnička.cz (dále jen „obchodní podmínky“). Definice pojmů použité v obchodních podmínkách (zkratky v uvozovkách, např. „prodávající“, „kupující“, „kupní smlouva“ apod.), mají shodný význam i v tomto reklamačním řádu.
 3. Reklamační řád tvoří nedílnou součást obchodních podmínek a jejich prostřednictvím též kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím (zákazníkem) a prodávajícím.
 4. Kupující okamžikem vytvoření závazné objednávky zboží (kliknutím na tlačítko odeslat objednávku) vyslovuje souhlas se zněním tohoto reklamačního řádu coby nedílné součásti obchodních podmínek a potvrzuje, že se s ním řádně a v plném rozsahu seznámil.
 5. Kupující se zavazuje při vyřizování jakékoliv reklamace poskytovat prodávajícímu veškerou součinnost nezbytnou k řádnému vyřízení reklamace a bere na vědomí, že neposkytnutí součinnosti může vést až k nemožnosti reklamaci řádně vyřídit. Za prodlení s řádným vyřízením reklamace v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany kupujícího nenese prodávající odpovědnost.  

Čl. II.
Kontrola zboží

 1. Kupující je povinen zkontrolovat stav balíku (zásilky) se zbožím již při jeho převzetí od přepravce. V tento okamžik kupující zkontroluje zejména neporušenost či poškození obalu, počet balíků (kompletnost a množství), jakož i další případné zjevné vady zásilky či zboží.
 2. Zjistí-li kupující vady balíku (zásilky) či zboží podle předchozího odstavce, tyto okamžitě (při převzetí) vytkne přepravci a bez zbytečného odkladu (téhož dne) i prodávajícímu. Namítané vady budou zpravidla zaneseny do předávacího protokolu sepsaného s přepravcem. Využije-li kupující svého práva vadný balík nepřevzít, informuje o využití tohoto práva bezodkladně (nejpozději následující den) prodávajícího.
 3. Převezme-li kupující balík (zásilku) s vadami dle odst. 1) tohoto článku, měl by kupující vždy neprodleně zachytit stav balíku ve vizuálně vnímatelné podobě (fotografie či video). Kupující je povinen takto postupovat vždy, a to v souladu s ustanoveními obchodních podmínek, jestliže vytkne vady balíku při převzetí od přepravce, avšak přepravce s ním odmítne sepsat předávací protokol.
 4. Kupující dále ihned po převzetí zboží, zpravidla tentýž den, ve kterém zboží převezme, vyjme zboží z balíku (otevře zásilku) a důkladně zkontroluje stav zboží, zejména jeho kompletnost a množství, jakož i to, zda zboží nemá žádné zjevné vady. Zjevnými vadami se rozumí takové vady, které lze při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. O těchto vadách je kupující povinen informovat bezodkladně (nejpozději následující den) prodávajícího.   
 5. Výše uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčena zákonná lhůta spotřebitele pro uplatnění práv z vadného plnění. Nedodržení uvedených lhůt nezbavuje spotřebitele práva zboží u prodávajícího reklamovat, avšak prodávajícímu umožňuje prokázat, že zboží nebylo kupujícímu dodáno v rozporu s kupní smlouvou.

Čl. III.
Uplatnění reklamace

 1. Reklamaci zboží může kupující uplatnit buď elektronicky na e-mailové adrese info@olejnicka.cz nebo písemně či osobně na adrese Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav. V případě osobní reklamace je nezbytné provozovnu navštívit v  provozních hodinách od pondělí do pátku od 7:00 – 16:30.
 2. Lhůty pro uplatnění reklamace stanovují obchodní podmínky a zčásti tento reklamační řád. V každém případě je kupující povinen reklamovat vadu zboží bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.
 3. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. Zboží je možné zaslat výlučně na adresu Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav, nebo je v uvedeném místě předat osobně. Zboží je předáno včas, jestliže je v poslední den této lhůty odesláno prodávajícímu.
 4. Zašle-li kupující reklamované zboží prodávajícímu prostřednictvím přepravce, musí zásilka obsahovat reklamované zboží včetně veškerého příslušenství. Dále by zásilka měla obsahovat písemnou reklamaci zboží včetně podrobného popisu závady (a to i v případě, kdy reklamace byla předtím uplatněna například e-mailem), preferovaný způsob vyřízení reklamace – tj. které konkrétní právo z vadného plnění kupující uplatňuje, kopii dokladu o zakoupení zboží, kopii dokladů k případné záruce za jakost zboží, kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a telefonní číslo, případně e‑mailovou adresu) a bankovní spojení, požaduje-li kupující vrácení kupní ceny či její části (slevu). Nedoložení výše uvedeného může vést k nemožnosti vyřízení reklamace, zejména v důsledku absence identifikace kupujícího nebo původu či závady zboží.
 5. Nedisponuje-li kupující dokladem o koupi zboží nebo dokladem o poskytnutí záruky, je povinen jiným způsobem řádně prokázat uzavření kupní smlouvy k reklamovanému zboží s prodávajícím, resp. poskytnutí záruky na reklamované zboží. Nedostojí-li kupující této povinnosti, je prodávající oprávněn reklamaci neuznat.
 6. V případě odeslání reklamovaného zboží prodávajícímu prostřednictvím přepravce, je kupující povinen zboží včetně veškerého příslušenství řádně a dostatečným způsobem zabalit, a to zejména tak, aby v průběhu přepravy nedošlo k jeho poškození. Kupující by při balení zboží měl zohlednit veškeré jeho vlastnosti a specifika, přičemž křehké či jinak náchylné zboží by měl vhodným způsobem označit na obalu, a současně o této skutečnosti informovat přepravce. Zboží by mělo být před zabalením uloženo do původního obalu, pokud je to možné.
 7. Odstoupí-li kupující pro vady zboží od kupní smlouvy, je vždy povinen prodávajícímu dodat zboží včetně veškerého příslušenství. Nesplní-li kupující tuto povinnost, bude kupujícímu vrácena kupní cena snížená o cenu nedodaného příslušenství; nelze-li určit cenu příslušenství zboží, bude kupní cena ponížena o jeho hodnotu.
 8. Pokud je reklamace uplatněna spotřebitelem, je prodávající povinen mu bezprostředně po přijetí reklamace vydat písemné potvrzení o uplatnění reklamace, které bude obsahovat údaje o tom, kdy byla reklamace spotřebitelem uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel žádá a kontaktní údaje, jejichž prostřednictvím si spotřebitel bude moci ověřit stav vyřízení reklamace. Toto potvrzení bude spotřebiteli zasláno e-mailem, s čímž spotřebitel výslovně souhlasí, ledaže spotřebitel reklamaci uplatní osobně v provozovně prodávajícího a požádá o neprodlené vydání potvrzení v listinné podobě.
 9. Jestliže o to spotřebitel požádá bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, má nárok na proplacení nákladů účelně vynaložených na uplatnění oprávněné reklamace. Jedná se zejména o náklady na odeslání reklamovaného zboží prodávajícímu prostřednictvím přepravce (přepravné). Kupující je povinen volit takovou formu dopravy reklamovaného zboží, která bude s ohledem na možnosti v daném místě a čase cenově nejvýhodnější, a dále je povinen si počínat tak, aby náklady reklamace byly co nejnižší. S ohledem na uvedené kupující bere na vědomí, že mu nemusí být proplaceny náklady, které nebyly vynaloženy účelně nebo v souladu s uvedenými zásadami, nýbrž pouze část těchto nákladů ve výši nejmenších nutných nákladů nezbytných pro řádné uplatnění reklamace. 

Čl. IV.
Výluky a důvody zamítnutí reklamace

 1. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na vady vzniklé:
  1. mechanickým poškozením zboží;
  2. poškozením zboží přírodními živly nebo vyšší mocí;
  3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno;
  4. nesprávným užíváním zboží, včetně jeho užívání v rozporu s podmínkami uvedenými v příbalových letácích či jiných instrukcích a návodech na použití (např. přímo na obalu zboží) nebo všeobecnými zásadami a obecně známými pravidly užívání daného typu zboží;
  5. zanedbáním péče nebo neodborným zacházením se zbožím;
  6. použitím zboží na věc, u které se to dle její povahy a vlastností nedoporučuje (např. v návodech na použití) nebo je to vzhledem k obvyklému účelu a způsobu použití zboží nevhodné.
    
 2. V případech uvedených v předchozím odstavci tohoto článku pod písm. c) až f) prodávající neodpovídá kupujícímu ani za škodu na jiných věcech či na zdraví, která v tomto důsledku vznikne. Totéž platí i v případě, že kupující použije zboží po uplynutí data jeho spotřeby (trvanlivosti, životnosti).
   
 3. Prodávající je oprávněn zamítnout reklamaci v případech, kdy:
  1. to výslovně stanoví platné a účinné právní předpisy,
  2. to výslovně stanoví obchodní podmínky včetně reklamačního řádu,
  3. došlo k porušení či odstranění ochranné pečeti na víčku, ledaže vada zboží zjevně nemá či nemůže mít žádnou souvislost s porušením či odstraněním ochranné pečeti;
  4. reklamované zboží je znečištěné;
  5. reklamované zboží je prodávajícímu předáváno v rozporu hygienickými standardy a/nebo není bezpečné pro provedení reklamačního řízení.
    
 4. Zamítne-li prodávající reklamaci, je povinen toto rozhodnutí stručně odůvodnit.

Čl. V.
Postup při vyřízení reklamace

 1. Uplatní-li reklamaci spotřebitel, musí být reklamace posouzena a vyřízena včetně odstranění zjištěné vady reklamovaného zboží v přiměřené lhůtě, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přičemž tato lhůta počíná běžet dne následujícího po dni, ve kterému bude reklamace doručena prodávajícímu. Spotřebitel se společně s prodávajícím mohou dohodnout na prodloužení lhůty podle předchozí věty.
 2. Neposkytne-li kupující prodávajícímu součinnost nezbytnou k řádnému vyřízení reklamace (např. nepředá reklamované zboží, neuvede veškeré potřebné údaje či informace apod.), prodlužuje se lhůta k vyřízení reklamace vždy o dalších 30 dnů počítaných ode dne marného uplynutí původní lhůty k vyřízení reklamace, a to i opakovaně.
 3. Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího o možnosti si zboží vyzvednout a určí k tomu přiměřenou lhůtu; neurčí-li prodávající lhůtu k vyzvednutí zboží, pak tato lhůta činí 10 dnů ode dne, kdy prodávající vyrozumí kupujícího o možnosti si zboží vyzvednout. Po marném uplynutí lhůty k vyzvednutí zboží je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat zaplacení nákladů na uskladnění zboží v obvyklé výši v daném místě a čase, a to až do okamžiku jeho převzetí kupujícím. Smluvní strany se dohodly, že nevyzvedne-li si kupující zboží ani do 90 dnů ode dne, kdy byl prodávajícím vyrozuměn o možnosti si zboží vyzvednout, je kupující oprávněn zboží na náklady kupujícího zničit, nebo prodat a výtěžek z jeho prodeje jednostranně započíst oproti nároku prodávajícího vůči kupujícímu na zaplacení nákladů na uskladnění zboží.
 4. Při převzetí zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen postupovat podle čl. II. tohoto reklamačního řádu, zejména je povinen zboží ihned prohlédnout a zkontrolovat a případné vady zboží neprodleně vytknout. Kromě toho je kupující povinen ihned po převzetí zboží zkontrolovat, zda je zboží v souladu s potvrzením o vyřízením reklamace, a případné vady zboží neprodleně vytknout. K opožděně vytknutým vadám zboží nemusí být ze strany prodávajícího přihlédnuto.
 5. Pokud byla reklamace uplatněna spotřebitelem, je prodávající povinen mu vydat písemné potvrzení o vyřízení reklamace, které bude obsahovat údaje o tom, kdy byla reklamace vyřízena, celkovou dobu trvání reklamace, jakým způsobem byla reklamace vyřízena, v případě opravy zboží potvrzení o provedení jeho opravy a v případě zamítnutí reklamace stručné a srozumitelné odůvodnění zamítnutí reklamace. Toto potvrzení bude spotřebiteli zasláno e-mailem, s čímž spotřebitel výslovně souhlasí, ledaže spotřebitel požádá o vydání potvrzení v listinné podobě při osobním převzetí reklamovaného zboží po vyřízení reklamace v provozovně prodávajícího.

Čl. VI.
Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád je uveřejněn na webových stránkách prodávajícího: www.olejnicka.cz, kde si jej může kupující kdykoliv stáhnout v pdf. souboru do zařízení, z něhož web navštíví.
   
 2. Prodávající si vyhrazuje právo tento reklamační řád v budoucnu jednostranně aktualizovat a měnit. Aktuální i původní znění reklamačního řádu jsou k dispozici na webových stránkách. Pro práva a povinnosti smluvních stran je však rozhodný reklamační řád platný a účinný ke dni uzavření dané kupní smlouvy.
   
 3. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 01. 03. 2024.

Reklamační řád (PDF)

 

www.olejnicka.cz

VISAMasterCardPayPalMaestroCCSApplePayCirrusGooglePay

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 
Filtrování
Aplikovat filtry
 
Váš nákup

Váš nákupní košík je prázdný.

Vyberte si produkty z našeho katalogu a dokončete objednávku.

< Zpět do e-shopu
Vyprázdnit košík